Τα εκπαιδευτικά μαθήματα  του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προς τις ομάδες – στόχο με το κατάλληλο υλικό ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους και να ολοκληρώσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή στα μαθήματα, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια διαδραστική ενότητα με πηγές, δομημένες με κατάλληλο τρόπο ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές και τους μαθητές να κατανοήσουν τα μαθήματα που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι εταίροι θα προετοιμάσουν επίσης και ένα εγχειρίδιο χρήστη, το οποίο θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρμας, όπως  εγγραφή στη πλατφόρμα,  πρόσβαση στα μαθήματα,  πώς να ανεβάζουν και να κατεβάζουν το εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτή του κάθε μαθήματος, ποιά είναι η δομή του μαθήματος, πώς μπορούν να πάρουν ζητήσουν βοήθεια αν χρειαστεί, κ.λπ. Επίσης, το εγχειρίδιο θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Share