Περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο: ανάγκη για εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών με έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα

Ο στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να αναδείξει τα κενά στα σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, από την άποψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται, ενώ από την άλλη πλευρά τονίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Το περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο

Το περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο είναι ένα σύνολο από τέσσερα πανεπιστημιακά μαθήματα που αναπτύχθηκαν από όλους τους εταίρους, μαζί με τα συνοδευτικά υλικά για τους καθηγητές / δασκάλους και τους μαθητές / εκπαιδευόμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι θα σχεδιάσουν μια σειρά μαθημάτων βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι προτεινόμενες ενότητες για τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  1. Συμμετοχικές μέθοδοι για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
  2. Η σημερινή κατάσταση και το μέλλον της περιοχής της Βαλτικής και της Μεσογείου υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση
  3. Επιχειρηματικότητα – Έξυπνη ενέργεια
  4. Εφαρμοσμένα Συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε / για τους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων).

Κατάλληλο διδακτικό εγχειρίδιο περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου

Οι εταίροι θα αναπτύξουν το διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά το κάθε μάθημα, ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα καθώς και ποιες γνώσεις και ικανότητες αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μετά την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο μάθημα. Επιπλέον, το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές μάθησης για να δώσει κίνητρο στους φοιτητές να συμμετάσχουν και οδηγίες για το θα ολοκληρώσουν το διαδικτυακά μαθήματα. Επίσης, θα υπάρχουν διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές και συνοδευτικό υλικό για περαιτέρω ανάγνωση.

Οδηγίες Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας θα είναι ένα έγγραφο για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές και θα αφορά στο πως θα αναπτύξουν οι φοιτητές τους ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας για επιλεγμένους οργανισμούς. Μέσα στο έγγραφο, θα παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον στόχο του κάθε βήματος. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα εγχειρίδιο, χωρίς πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα στόχος κατά τη διάρκεια της φάσης επικύρωσης του σχεδίου και να καθοδηγήσει επιλεγμένους φοιτητές / μαθητές να αναπτύξουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.  Το έγγραφο, μετά την ολοκλήρωσή του, θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, για να είναι πιο εύκολο προς χρήση.

Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου

Για την ολοκλήρωση μιας σειράς μαθημάτων τα οποία θα παρέχονται από ένα περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο οι εταίροι θα αναπτύξουν μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, μέσω της οποίας τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα στις ομάδες-στόχους και σε ηλεκτρονική μορφή.

Παράλληλα, οι εταίροι θα προσαρμόσουν το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί, για να εξυπηρετεί το eLearning και θα διατίθεται μέσω της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα υποσύνολο των μαθημάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί, ειδικά σχεδιασμένο για e-learning. Όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, οι προτεινόμενες ενότητες των μαθημάτων είναι:

  1. Συμμετοχικές μέθοδοι για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
  2. Η σημερινή κατάσταση και το μέλλον της περιοχής της Βαλτικής και της Μεσογείου υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση
  3. Επιχειρηματικότητα – Έξυπνη ενέργεια
  4. Εφαρμοσμένα Συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε / για τους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων).

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία για να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της ανάγκης ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού χαρτοφυλακίου στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα συντάξουν τέσσερα άρθρα (ένα ανά Πανεπιστήμιο) προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. Τα άρθρα θα επικεντρωθούν στην ανάγκη για μια αλλαγή στους θεσμούς της Ανώτατης Εκπαίδευσης έτσι ώστε τα προγράμματα σπουδών να προσανατολίζονται στο Περιβάλλον. Αυτός ο στόχος είναι σαφής, όχι μόνο μέσω των εθνικών στρατηγικών των χωρών που συμμετέχουν, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου.

Το περιεχόμενο των άρθρων θα αποφασιστεί μεταξύ των Πανεπιστημίων και κάθε ένα από αυτά θα είναι συμπληρωματικό προς το άλλο, με στόχο την παροχή μιας ολιστικής εικόνας του έργου που έχει παραχθεί, των αναγκών των ομάδων στόχων και της ανατροφοδότησης τους. Όλα τα άρθρα πρόκειται να παραδοθούν τον 22ο μήνα υλοποίησης του έργου και θα δημοσιευτούν στο τέλος του έργου.

Share